ติดต่อเรา

คุณครูธีรภัทร ถิระโชติ

066 โรงเรียนสตรีปาากพนัง

อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

80140